S’aprova la proposta de NNGG de les Illes Balears per ampliar fins als 30 anys els descomptes per a joves de la Targeta Intermodal

S’aprova la proposta de NNGG de les Illes Balears per ampliar fins als 30 anys els descomptes per a joves de la Targeta Intermodal

NNGG de les Illes Balears va presentar, a través del Grup Parlamentari Popular, una Proposició no de Llei al Parlament de les Illes Balears per instar la Conselleria d’Energia i Mobilitat i el Consorci de Transports de Mallorca a canviar la franja d’edat dels descomptes de la Targeta Intermodal per als joves de la Comunitat Autònoma.

En l’actualitat, el sistema tarifari integrat de transports de l’illa de Mallorca estableix que al tipus de Targeta Intermodal perfil Jove només poden adherir-s’hi persones amb una edat compresa entre els 4 i 25 anys (ambdós inclosos). Aquest fet, xoca amb el que estableix la Llei 10/2006, Integral de la Joventut, que reconeix com a joves a tota persona menor o igual a 30 anys.

Creiem, a més, que s’ha de tenir en compte la situació socioeconòmica actual, en què els joves hem de formar-nos de valent abans de poder entrar en el mercat laboral i, a l’edat de 25 anys, encara molts de joves estam cursant estudis universitaris i no tenim feina estable.

La iniciativa parlamentària presentada ha estat aprovada per unanimitat  avui en Comissió. Per tant, el Parlament insta al Govern de les Illes Balears a ampliar aquesta franja d’edat de descomptes dels 25 als 30 anys per així afavorir i incentivar l’ús del transport públic entre els més joves d’aquesta comunitat.

Segons la nostra presidenta, Margalida Vicens, “vàrem decidir presentar la iniciativa perquè és una mica incongruent que una llei autonòmica defineixi els joves com a persones menors de 30 anys i després els descomptes per al transport públic només arribin als 25”. A més, Vicens afegeix que “el descompte per a joves s’ha d’entendre també com una manera de promocionar i incentivar els beneficis del transport públic entre els més joves”.

Per la seva part, la diputada Núria Riera ha estat l’encarregada de defensar la Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Popular (GPP), relativa a l’augment de la franja d’edat del descompte per a joves de la Targeta Intermodal. Des del Partit Popular es continua apostant pels joves com ja es va fer en 2006 amb l’aprovació de la Llei de joventut que situava en els 30 anys la consideració de joves. Núria Riera s’ha mostrat satisfeta “pel tarannà positiu” de tots els grups. “Apostam pels joves i pel transport públic. Esperem que el Govern accepti aquest mandat parlamentari i inclogui una partit en els pressupostos de 2018, ara que poden amb 1.350 milions més.

Recordem que es tracta d’una mesura que beneficiarà 71.000 joves de les Balears i concretament a 53.000 a l’illa de Mallorca.